Mật độ căn hộ thấp tại khu dự án Bcons Star 65 Phạm Hữu Lầu