Mật độ căn hộ thấp tại khu căn hộ MT Eastmark City