The Fusion Lan Anh mảng xanh hài hòa thanh khoản cao